+31 (023) 531 00 15

Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. ResCon heeft in verband met deze verordening maatregelen getroffen voor de verwerking van privacy gevoelige gegevens bij onze onderzoeken.

PRIVACY RECHTEN
De AVG geeft jou meer (privacy)rechten en versterkt deze. Hieronder volgt een opsomming van een aantal rechten:
•    het recht op informatie over en inzage in de verwerking van jouw gegevens;
•    het recht op correctie of beperking van jouw gegevens;
•    het recht om vergeten te worden (‘vergetelheid’); je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen (inclusief het laten verwijderen bij eventuele andere organisaties waaraan wij de gegevens hebben verstrekt);
•    het recht op dataportabiliteit; je kunt ons vragen om je persoonsgegevens in een standaard format te ontvangen en/of door te sturen aan een nieuwe organisatie;
•    het recht om bezwaar te maken tegen profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

Bij een eventuele klacht kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

ONDERZOEK
In de uitvoer van onderzoek maken we gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden. ResCon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt.

De bewaartermijn die ResCon hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Medewerking aan een onderzoek is altijd op basis van vrijwilligheid.

Voor ieder project en onderzoek houden wij een register bij waarin wij vastleggen welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen, waar deze gegevens vandaan komen en met wie wij ze delen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

Jouw gegevens worden niet opgeslagen op servers van buitenlandse partijen. Daarnaast zijn onze computers beschermd tegen virussen, spyware en andere ongewenste invloeden van buitenaf. Uiteraard zijn alle computers en belangrijke bestanden met persoonsgegevens beveiligd met wachtwoorden en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.

VRAGENLIJSTEN
De gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor statistische analyses. De antwoorden die worden gegeven in onze vragenlijsten, worden strikt vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt. Bij het uitzetten van online vragenlijsten zorgt ResCon voor een beveiligde verbinding. ResCon verwerkt de resultaten van het vragenlijst onderzoek anoniem en levert de resultaten op, zodanig dat ze op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot personen.

INTERVIEWS
Indien er interviews worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden, wordt het interviewverslag ter goedkeuring aan jou voorgelegd. Indien de interviews een onderdeel zijn van de rapportage en uitspraken herleidbaar zijn naar personen, zal hiervoor voorafgaand aan het interview uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd. Met een opdrachtgever kan worden overeengekomen worden dat de interviewverslagen worden opgeleverd aan de opdrachtgever. Indien dit van toepassing is, wordt hiervoor expliciet toestemming aan je gevraagd.

PERSOONSGEGEVENS
We gebruiken ontvangen persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je je naam en e-mail hebt doorgegeven voor een onderzoek, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook te benaderen voor een ander onderzoek. Het betekent ook dat we je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten. 

WEBSITE / GOOGLE ANALYTICS
ResCon maakt op haar website gebruik van een beperkt aantal cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst op het moment dat je pagina’s van onze website opvraagt. Wij maken gebruik van cookies voor de analyse van websitebezoek via Google Analytics. Op basis van deze informatie kunnen wij zo nodig aanpassingen in onze website en/of dienstverlening doorvoeren. Wij gebruiken geen cookies om tot personen herleidbare gegevens te verzamelen. Er zullen dan ook geen tot personen herleidbare gegevens aan derden worden doorgegeven.
Google Analytics registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek. Ook registreert Google Analytics wanneer het website bezoek begint, eindigt, hoe lang deze duurt en waar een bezoeker vandaan komt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

TWITTER EN LINKEDIN
Op onze website staan op de medewerkerspagina doorklikmogelijkheden naar Twitter en LinkedIn. Wij raden je aan de privacy verklaringen van Twitter en LinkedIn te lezen over wat zij met je (persoons)gegevens doen. Wij hebben hier geen invloed op.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website van ResCon bevat links naar andere website, bijvoorbeeld die van onze opdrachtgevers. Deze privacy verklaring geldt alleen voor de website van ResCon. Wij raden je aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

DATALEKKEN
Indien er datalekken zijn, worden deze intern gedocumenteerd. Als blijkt dat een datalek leidt tot een hoog risico voor jouw rechten en vrijheden, wordt dit binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zullen we een datalek ook aan jou melden indien het waarschijnlijk een groot risico voor de rechten en vrijheden van jou met zich meebrengt.
Er is sprake van een datalek als er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden, waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan en/of waarbij het onrechtmatig gebruik daarvan niet kan worden uitgesloten. 

ResCon heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met haar leveranciers. Ook is er een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. ResCon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacy beleid. Vragen over gegevensbescherming kun je richten aan a.lunenberg@rescon.nl.